Volume – 3, Issue – 01, January 2023

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SAMAJ BYAVASTHAR PARIVARTANE CHOITANNYADEBER UDAR DHARMANITIR ABODAN : CHOITANNYA CHORIT,  CHOITANNYA BHAGVAT O CHOITANNYA CHORITAMRITA GRANTHO ABALAMBAN.

Author Name – UMA BERA

Published Paper ID – tirj/January23/article-1

Page – 1 – 7

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MANGAL KABBYE BAASTU NIRMAAN, NAGAR NIRMAAN O PORIBESH VANNA.

Author Name – RUPAYAN ROY

Published Paper ID – tirj/January23/article-2

Page – 8 – 16

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANGLA MANGAL KABBYE BOUDDHYA DHARMER  BIKASH O SAHITTYE TAR PRATIPHALAN.

Author Name – LIPIKA BISWAS

Published Paper ID – tirj/January23/article-3

Page – 17 – 32

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MATUYA DHARMER UTTARANER MUL DHARAR BOISHNAV DHARMIYO PROVAB.

Author Name – ASHIM BISWAS

Published Paper ID – tirj/January23/article-4

 Page – 33-46

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BIDDYASAGORER ‘BETAL PANCHABINGSHATI’ : RUPTATTYER ANGGIK.

Author Name – SUDESHNA KONAR

Published Paper ID – tirj/January23/article-5

Page – 47- 68

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BEDANTA DARSHANE AGGYAN PRASNGGYA.

Author Name – DR. SOMNATH KAR

Published Paper ID – tirj/January23/article-6

Page – 69-72

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MAHABHARATER SAAHITYA MULLYA NIRUPONE RABINDRANATH.

Author Name – SHIBNATH DUTTA

Published Paper ID – tirj/January23/article-7

Page – 73- 83

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANKIMACHANDRER SAMYA VABNAY POITRIK SAMPATTITE NARIR SAMANADHIKAR : ADHIKARER VIVARTAN O TAR VABNAR AINEE SIKRITI.

Author Name – JAYANTA GHOSH

Published Paper ID – tirj/January23/article-8

Page – 84-95

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper –SARAT SAHITTYE KASHI.

Author Name – JUYEL SARKAR

Published Paper ID – tirj/January23/article-9

Page – 96-102

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SAMAJ ABONG AKTI MEYER JIBON SANGRAAM O JIBON VOGER KHANDA CHITRA : BIBHUTIBHUSHANER ‘BIPOD’.

Author Name – AYANTIKA SARKAR

Published Paper ID – tirj/ January23/article-10

Page – 103-111

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RABINDRA CHOTO GOLPE SAMAKAAL.

Author Name – SANKAR DEB MONDAL

Published Paper ID – tirj/January23/article-11

Page – 112-122

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MANIK BANDHYAPADHYAYER ‘DUSSHASANIYO’ THEKE NARAYAN GANGAPADHAYER ‘DUSSHASANIYO’ : AKAALER DROUPADIR ATTYA KOTHA.

Author Name – SATTYA DEBNATH

Published Paper ID – tirj/January23/article-12

Page – 123-130

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – CHOTO GALPE NIMNABARGA : MAHASHWETA DEBI.

Author Name – GURUDAS BISWAS

Published Paper ID – tirj/January23/article-13

Page – 131-138

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – NARAYAN GANGAPADHAYER CHOTO GALPE PREM O MANASHTATTYA.

Author Name – RIMPA MAITY

Published Paper ID – tirj/January23/article-14

Page – 139-151

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – KABITA SINGHER NIRBACHITO CHOTO GALPE NARIR SAMAAJIK ABASHTHAN O PRATIBADI KANTHASWAR.

Author Name – SAYANTANI BANERJEE

Published Paper ID – tirj/January23/article-15

Page – 152-159

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – KHAGENDRA MITRER ‘BHOMBAL SARDAR’ : BOICHITRER ALOKE KISHOR MONER RUPAYAN.

Author Name – MD. REJJAK ANSARI

Published Paper ID – tirj/January23/article-16

Page – 160-164

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – KOBIR UPANYAASE KOBITAR PROBABLY : SEI SOB SHEYALERA, SAJHBATIR RUPKOTHA, O PRET PURI.

Author Name – SAYANTAN BISWAS

Published Paper ID – tirj/January23/article-17

Page – 165-174

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – NARIDER JIBON O JIBIKAR TANAPOREN: PROSANGYA AMAR MITRER ‘DHANAPATIR CHAR’ UPANYAAS.

Author Name – JADAV MURARI

Published Paper ID – tirj/January23/article-18

Page – 175-182

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MADHUKUPIR PARIBARTAMAN ARTHA SAMAAJIK PREKKHAPATE DASHU GHARAMI O MURLIR SAMPARKER VIVARTAN : SUBADH GHOSHER ‘SATAKIYA’.

Author Name – SANKHA DUTTA

Published Paper ID – tirj/January23/article-19

Page – 183 -191

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SHIKKHAR ADHIKAR BANCHITA ANTAPURABASHIDER JIBON SANGRAAM : PRASANGYA RASSUNDARIR ‘AMAR JIBON’.

Author Name – SOURAV BANERJEE

Published Paper ID – tirj/January23/article-20

Page – 192-196

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ‘A PAAR GANGGYA OPAAR GANGGYA’ : DANGGAR AK ANALOCHITO ITIKOTHAA.

Author Name – DR. SUPENDRA NATH ROY

Published Paper ID – tirj/January23/article-21

Page – 197-202

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SIKANDAR AABU JAFAR : SWADHEENATA PURVAVARTI KOBITAY SAMAJ CHETONA.

Author Name – DR. SHAMS ALDIN

Published Paper ID – tirj/January23/article-22

Page – 203-211

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SALIL SENER ‘NATUN EHUDI’: UDBASTU SAMASYAR AK KARUN ALEKKHYA.

Author Name – ASWINI SHARMA

Published Paper ID – tirj/January23/article-23

Page – 212-218

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RASHTRA CHINTAY ‘BYAKTI’ O ‘SAMASHTI’ :VIVEKANANDER ‘BYAKTISWADHINATA VITTIK SAMAJ TANTRAR AKTI ANUSANDHAN.

Author Name – KAUSHIK CHAKRABORTY

Published Paper ID – tirj/January23/article-24

Page – 219-229

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – PRATIVEDANE NARI NARIR PRATIVEDAN.

Author Name – ASHOK DAS

Published Paper ID – tirj/January23/article-25

Page – 230-237

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – PANINIYA VYAKARAN O SUPADMA VYAKARANER ALOKE ACH SANDHIR SUTRA SAMUHER AKTI TULONAMULAK SAMIKKHYA.

Author Name – DIPANJAN CHAKRABORTY

Published Paper ID – tirj/January23/article-26

Page – 238-244

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SAMPRADAYIK DANGGYA, DESHVAAG ABONG PASHCHIM BANGE UDBASTU PROBAHA.

Author Name – PRANABESH TALUKDAR

Published Paper ID – tirj/January23/article-27

Page – 245-252

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – PRAKRITI CHETANAY MAHAKOBI KALIDAS : AKTI SAMIKKHYA.

Author Name – SOURAV PAUL

Published Paper ID – tirj/January23/article-28

Page – 253-258

 

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – PULISHI VERIFICATIONER KALO DIK : SAHITTYE THIRD DEGREER NAJIR.

Author Name – SOUVIK MUKHOPADHYAY

Published Paper ID – tirj/January23/article-29

Page – 259-266

Indexing